Các mốc thời gian quan trọng

  1. Hạn cuối gửi tóm tắt: 30/6/2022

  2. Hạn cuối gửi toàn văn: 31/8/2022

  3. Thông báo chấp nhận báo cáo: 15/9/2022

  4. Tổ chức hội thảo: 06/10/2022