Lệ phí tham gia và xuất bản

Viện KH-CN quân sự hỗ trợ toàn bộ lệ phí và các khoản phí có liên quan.