Thông báo: Danh sách Báo cáo khoa học chính thức tại Hội thảo FEE 2024

Ban tổ chức trân trọng thông báo Thông tin chi tiết các báo cáo khoa học được trình bày tại Hội thảo Quốc gia Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn FEE 2024: